1.1.2. Видове пребиваване

Чужденец е гражданин или лице без гражданство от държава на произход или местоживеене извън ЕС - т.нар. граждани на трети страни (чл.1 ЗЧРБ).

Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля освен при условията и по реда, определени със закон (чл.27, ал.1 от Конституцията).

Законно е пребиваването, което се осъществява на правно основание. Законът посочва следните основания за пребиваване: виза, международни или ЕС договори за безвизов режим, актове на правото на ЕС (напр. Директива 2004/38/ЕО) и разрешение на службите за административен контрол на чужденците - Дирекция „Миграция“ и служби „Миграция“ на МВР (чл.22 ЗЧРБ).

Пребиваването може да има за цел временно или трайно заселване (имиграция). Временни са краткосрочните и продължителните пребивавания. Трайно заселване, или, имиграция има при дългосрочното и постоянното пребиваване.

Незаконно е пребиваването, което не отговаря на тези условия, или, когато те са били налице, но са отпаднали (§1, т.36 ДР ЗЧРБ). Незаконно пребиваващите чужденци, които нямат или са изгубили правото си на пребиваване, следва да напуснат доброволно държавата, а ако не го сторят в определен срок, могат да бъдат принудително извеждани от нея.

Тази уредба определя общия режим за пребиваване на чужденци в България.

Допуска се пребиваване на чужденци и без да са налице всички изисквания на закона - виза или разрешение за влизане и пребиваване, редовни документи и т.н. Държавата дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи, като условията за даването му се уреждат със закон (чл.27, ал.2 от Конституцията, чл.1, ал.2 ЗУБ). Условията и реда за влизане, оставане и пребиваване на основание убежище представляват специалния режим на пребиваване на чужденци.

Общ режим на пребиваване на чужденци – чл.27, ал.1 от Конституцията, ЗЧРБ

Специален режим на пребиваване на чужденци – чл.27, ал.2 и 3 от Конституцията , ЗУБ

 

Видове

Основание

Срок

Краткосрочно пребиваване с виза „С“

Туризъм;

Трайни делови контакти с български физически или юридически лица, извършващи стопанска дейност или нестопанска дейност, или с представителства на чуждестранни юридически лица, извършващи инвестиционна дейност;

Значителен личен принос за развитието на двустранните отношения с  България;

Член на семейство на български гражданин или на гражданин на държава-членка на ЕС, ЕИК, или Швейцария, който пребивава дългосрочно в България;

Член на семейството на чужденец, който пребивава дългосрочно в България при запазено обичайно местопребиваване в чужбина;

Водач от международния автомобилен транспорт или член на екипаж на железопътен транспорт на пътници и товари.

до 90 дни в рамките на всеки 180 дни (6 месеца) от датата на влизане

Дългосрочно пребиваване  с виза „D“     

Подаване на заявление за разрешаване на продължително или постоянно пребиваване в България и престой до вземане на решение по това заявление;

Провеждане на научни изследвания или висше образование по програми за обучение до една учебна година, специализация или стаж, както и при командироване от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, или за осъществяване на инвестиции.

до 180 дни  (6 месеца)

Продължително пребиваване

Работа по трудово правоотношение след надлежно разрешение от органите на МТСП;

Търговска дейност, в резултат на която са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани;

Инвестиция за сума не по-малка от 600 000 лв.;

Инвестиция в българско търговско дружество в икономически необлагодетелстван регион на сума не по-малка от 250 000 лв;

Дейност на свободна практика;

Нестопанска дейност;

Доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба;

Продължително лечение със свои финансови средства;

Научни работници, студенти, ученици и стажанти;

Сезонни работници;

Чуждестранни специалисти, пребиваващи в по силата на международни договори;

Представители на чуждестранни търговски дружества;

Акредитирани кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване;

Пенсионери с достатъчно средства за издръжка в страната;

Чужденци с основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване;

Членове на семейството на български гражданин;

Родители на български гражданин или на постоянно пребиваващ чужденец, които са финансово осигурени;

Членове на семейството на чужденец с продължително или постоянно пребиваване;

Членове на домакинството на персонала на дипломатическо или консулско представителство или техни частни домашни помощници;

Членове на семейството на чужденец с предоставена международна закрила;

Членове на семейството на чужденец с предоставено убежище или временна закрила;

Получен статут на специална закрила по Закона за борба с трафика на хора.

до 1 година

Дългосрочно пребиваване

След 5 години законно и непрекъснато пребиваване на територията на България;

Чужденец с предоставена международна закрила в друга държава;

до 5 години

Постоянно пребиваване

Чужденци от български произход;

Малолетни и непълнолетни деца на български гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак;

Родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната;

Малолетни и непълнолетни деца, родени и изоставени от родителите си на територията на България, които са настанени в социална институция или услуга за резидентна грижа;

Чужденци с 5 години законно и непрекъснато пребиваване без отсъствие от страната за повече от 30 месеца;

Съпрузи на постоянно пребиваващи в страната чужденци с изтекли 5 години от сключването на брака и пребивавали законно и непрекъснато в страната 5 години;

Чужденци от небългарски произход, родени в България с изгубено българско гражданство по изселнически спогодби или по тяхно желание, които желаят трайно да се установят обратно в страната;

Чужденци, които до 27 декември 1998г. са влезли, пребивават или са родени на територията на България и чийто родител е сключил брак с български гражданин;

Членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните 5 години;

Чужденци, които до 27 декември 1998г. са влезли, пребивават и не са напускали територията на България или са родени в България и не са признати за граждани на бившите съветски републики;

Капиталова инвестиция в българско търговско дружество за сума не по-малка от 6 000 000 лв.;

Капиталови вложения над 1 000 000 лв.;

Вложения над 1 000 000 лв. в българска кредитна институция за срок не по-кратък от 5 години;

Инвестиция в българско търговско дружество на сума не по-малка от 500 000 лв с разкрити най-малко 10 работни места за български граждани;

Продължително пребиваващи инвеститори с вложения за суми от 600 000 лв. или 250 000 лв., поддържано в продължение на 5 години;

Сертифицирана инвестиционна дейност.

безсрочно

Производство по разрешаване на пребиваване

  • Орган: службите „Миграция“ на ОД-МВР (краткосрочно и продължително пребиваване) и дирекция „Миграция“ на МВР (дългосрочно и постоянно пребиваване).
  • Документи: заявление по образец, редовен документ за пътуване зад граница с валидност най-малко 6 месеца от датата на подаването на заявлението, свидетелство за съдимост, други съпътстващи документи в оригинал или нотариално заверено копие, доказващи основанието за пребиваване, както и наличието на средства за настаняване и издръжка по време на пребиваването (чл.12 - 56 ППЗЧРБ).
  • Съгласувателна процедура: директорът на дирекция "Миграция", директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица разглеждат документите на чужденеца за предоставяне право на пребиваване след получаване на писмено становище от ДАНС (чл.56 ППЗЧРБ).
  • Препращане: директорите на ОДМВР или оправомощените от тях длъжностни лица изпращат за разглеждане и решаване на директора на дирекция "Миграция" документите на чужденците за получаване право на постоянно или дългосрочно пребиваване (чл.57 ППЗЧРБ) след получаване на становището на ДАНС.
  • Срокове: продължително пребиваване – до 1 месец (чл. 12, ал.3 ППЗЧРБ); дългосрочно пребиваване - до 2 месеца с възможност за удължаване до 4 месеца (чл.53, ал.2 ППЗЧРБ); постоянно пребиваване – до 2 месеца с възможност за удължаване до 4 месеца (чл.34, ал.2 ППЗЧРБ).
  • Уведомяване: писмено по реда на АПК.
  • Съдебен контрол при отказ: по правилата на АПК.
  • Отнемане на пребиваване: виж - 1.1.3. Принудителни административни мерки.