1.2.5. Държавна агенция за бежанците

Държавните агенции са орган на централната администрация на изпълнителната власт и ведомства с ранг на министерство на пряко подчинение на Министерския съвет (чл.38, ал.1 вр. чл.47, ал.1 от Закона за администрацията).

Държавната агенция за бежанците (ДАБ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с териториални поделения в страната. Председателят на ДАБ е орган на централната изпълнителна власт със специална компетентност по предоставяне, отказване, отнемане и прекратяване на международна закрила в Република България под формата на индивидуалните статут на бежанец и хуманитарен статут (чл.46, чл.47, ал.1 и чл.48 вр. чл.2, ал.3 ЗУБ).

Освен президента на републиката като държавен глава, и изпълнителната власт на държавата чрез органа на централна администрация ДАБ при МС разполага с правото да предоставя индивидуално убежище под формата на статут на бежанец и хуманитарен статут, наричани с общото наименование „международна закрила“ (чл.1а, ал.2 ЗУБ).

Агенцията за бежанците в България е единственият административен орган, който има правомощие да провежда личната регистрация на чужденците като кандидати за международна закрила, да им издаде временни документи, да осигури тяхното настаняване, прехрана и медицинска помощ докато се разглежда искането за предоставяне на статут в България и особено - да вземе решение дали молбата за закрила ще се удовлетвори и кандидата ще получи статут, или, молбата ще бъде отхвърлена като неоснователна и кандидата ще получи отказ.

Производството пред ДАБ по молба за предоставяне на международна закрила не е в конкуренция по смисъла на чл.31 от АПК с произнасянето по молба за предоставяне на убежище от президента на републиката.

Териториални поделения

Териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците са центрове от два вида:

  • транзитни центрове (ТЦ) - за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила;
  • регистрационно-приемателни центрове (РПЦ) - за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на международна закрила, и на производство за предоставяне на международна закрила на чужденци, както и за настаняване на чужденци, подали молба за убежище.

Настоящите териториални поделения на Държавната агенцията за бежанците:

Седалище:                 гр.София (Централна администрация)

Адрес:                         София  1233, бул." Мария Луиза" №114 Б

Телефон:                   02/ 80 80 - 923/924/925

Факс:                                      02/ 95 59 476

Електронна поща:  sar@saref.government.bg

Уебсайт:                     www.aref.government.bg

Транзитен център - Пъстрогор

Адрес: село Пъстрогор 6519, община Свиленград, област Хасково

Телефон:  037705/ 215

Регистрационно-приемателен център - Харманли

Адрес: Харманли 6450, ж.к. "Дружба" № 23

Телефон: 0879 444 673

Регистрационно-приемателен център - Баня

Адрес: село Баня 8914, община Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
 

Телефон: 0886 437 020

     

                    Регистрационно-приемателен център - София

Общежитие „Овча Купел“

Адрес: София 1618, квартал "Овча Купел",              ул. “Монтевидео” №21A

Телефон: 0889 940 673

Общежитие „Враждебна“

Адрес: София, квартал "Враждебна", бул."Ботевградско шосе" №270

Телефон: 0889 929 088