3.1. Предварителни производства

Преди да пристъпи към разглеждането на основанията на молбата за убежище и закрила и да реши дали да предостави или откаже международна закрила под формата на статут на бежанец или хуманитарен статут, бежанската администрация проверява няколко предварителни въпроса.

От техните отговори зависи дали административният орган ще образува производство, за да разгледа и прецени по същество на подадената и регистрирана пред ДАБ молба за закрила. Въпросите касаят:

  • дали България отговаря за разглеждането и решаването на подадената молба за международна закрила или за това отговорност носи друга европейска държава (дъблинска процедура)?
  • дали молбата съдържа основания, които попадат в обхвата на правния институт на международната закрила, или са явно неоснователни (ускорена процедура)?
  • дали молбата следва да бъде разгледана и решена или има процесуални или материални пречки за това (преценка по допустимост)?