3.1.2. Ускорена процедура

Ускорената процедура може да се приложи в рамките на вече започнато производство по молба за международна закрила (чл.70, ал.1 ЗУБ).

Целта на ускорената процедура е да отсее от подадените молби за закрила онези от тях, мотивирани с причини или отправящи искания, които очевидно попадат извън института на убежището и международната закрила (явна неоснователност).

Основания

 • Императивна предпоставка: не са налице кумулативните условия за предоставяне на статут на бежанец (чл.8, ал.1 ЗУБ), нито на хуманитарен статут (чл.9, ал.1 ЗУБ).
 • Алтернативни предпоставки: освен че не отговаря на условията за предоставяне на някой от видовете статут, молбата е и явно неоснователна (чл.13, ал.1 ЗУБ), тъй като кандидатът:
 • се позовава на основания извън предмета на този закон;
 • не посочва никакви причини за основателни опасения от преследване;
 • твърдените от него факти не съдържат подробно описание на обстоятелствата или лични подробности за изясняване на случая;
 • молбата е явно неправдоподобна, тъй като твърдените от него факти са непоследователни, противоречиви или напълно невероятни;
 • се представя с фалшива самоличност или използва неистински, подправен документ или документ с невярно съдържание, за които по време на производството продължава да твърди, че са истински;
 • умишлено, в устна или писмена форма, дава невярна или укрива съществена информация относно своя случай;
 • умишлено унищожи, повреди или се разпореди с паспорт, друг документ или билет, който има отношение към неговото твърдение, за да се представи под фалшива самоличност или да затрудни разглеждането на молбата;
 • не е представил информация, която да позволи да се установи с достатъчна сигурност неговата самоличност или гражданство;
 • отказва да изпълни задължението да даде пръстови отпечатъци;
 • е влязъл в страната и пребивава по законоустановения ред и в разумен срок от влизането не заяви пред компетентен орган, че иска закрила, освен в случаите, когато закъснението е по независещи от него причини;
 • е влязъл в страната не по законоустановения ред и не заяви незабавно пред компетентен орган желанието си да получи закрила, освен ако независещи от него причини са му попречили да направи това;
 • идва от сигурна държава по произход;
 • след като е разполагал с достатъчно време и възможности, подава молбата си, за да осуети изпълнението на наложената му принудителна административна мярка "отнемане на правото на пребиваване в България", "връщане" или "експулсиране".

Срок

Производството за предоставяне на международна закрила се нарича още „производство по общия ред“ в отлика от предвидените предварителни производства, които могат да бъдат приложени в неговите рамки. Поначало производството по предоставяне на международна закрила (производство по общия ред, общо производство) се образува :

 • с личната регистрация от ДАБ на чужденеца по подадена от него първа молба за международна закрила;
 • с личната регистрация от ДАБ на чужденец, ползвал временна закрила, която е била отнета или чийто срок е изтекъл или е бил прекратен;
 • с личната регистрация от ДАБ на чужденец след неговото предаване, последвало въз основа на дъблинско решение, с което ДАБ е приела, че нашата държава е отговорна да разгледа молбата му за международна закрила, или е приела обратно или поела отговорност за чужденец, намиращ се в друга европейска държава.

Срокът за прилагане и провеждане на ускорена процедура в рамките на общото производство е до 10 работни дни от регистрацията на чужденеца.

В случаите, когато производството продължава след дъблинска процедура и решение за отговорността на България, срокът започва да тече от момента на получаване на документите, съпровождащи чужденеца (чл.70, ал.3 ЗУБ).

Срокът на ускорената процедура спира да тече, ако е поискана експертиза за определяне на възраст или вменяемост до момента на получаване на експертното заключение (чл.70, ал.4 ЗУБ).

Неприложимост

Ускорената процедура не се провежда по отношение на:

 • непридружени деца: малолетни или непълнолетни чужденци, подали молба за международна закрила. Съгласно закона за „непридружен“ се смята този малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на България без да е придружаван от свой родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на българския закон или обичай. Като "лица, отговорни по силата на закон" за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец извън родителите се считат настойниците или попечителите, определени или назначени с акт на компетентен по правото на съответната държава орган на власт. Като "лица, отговорни по силата на обичая" за непридружен малолетен или непълнолетен чужденец се считат пълнолетните роднини по права възходяща линия без ограничение в степените, както и пълнолетните роднини по съребрена линия до трета степен включително (чл.71, ал.1 ЗУБ вр.§1, т.4 от ДР на ЗУБ вр.§2 от ДР на ППЗЧРБ).
 • кандидати, ползвали временна закрила: ускорена процедура не се провежда и когато молбата за предоставяне на международна закрила е подадена от чужденец, ползвал до този момент временна закрила, която е била отнета, прекратена или чийто срок е изтекъл (чл.71, ал.2 ЗУБ).

Орган

Служителите на ДАБ с право на прилагане на ускорена процедура и вземане на решение в нея се наричат «интервюиращ орган» и се определят със заповед на председателя на ДАБ (чл.48, ал.1, т.10 ЗУБ). Липсата на заповед означава липса на компетентност за провеждане на ускорена процедура и влече нищожност на постановените в такава процедура актове.

Производство

В ускорената процедура могат да бъдат провеждани всички производствени действия, предвидени за правилна оценка на молбата за закрила в производството по общия ред. Такива действия могат да бъдат интервю с кандидата за закрила, събиране на други гласни или писмени доказателства, експертизи, както и всички други допустими доказателства чрез доказателствените средства, уредени в общия закон АПК. Единственото специфично ограничение в ускорената процедура е, че допустимите производствените действия следва да бъдат извършени в рамките на краткия 10-дневен срок, указан от закона за тази процедура.

Повече за производствените действия по преценка на молбата за закрила – виж, 3.2. „Производство по общия ред“.

Решение

Интервюиращият орган може да приложи ускорената процедура чрез вземането на решение за отхвърляне на молбата като явно неоснователна.  Тази му компетентност е ограничена със срока от 10 работни дни от личната регистрация на кандидата (чл.70, ал.1 ЗУБ). Решение за явна неоснователност на молбата, произнесено след изтичане на този срок, ще се явява нищожно, тъй като от този момент насетне производството ex lege продължава като производство по общия ред, в което компетнтност да се произнесе по молбата за закрила има единствено председателя на ДАБ (аргумент по чл.75, ал.1 ЗУБ).

Решенията в ускорената процедура се връчват по реда, уреден в производството по общия ред (чл.70, ал.6 вр. чл. 76 ЗУБ).

Обжалване

 • Срок: жалбата следва да бъде подадена в 7-дневен срок от връчването на решението по дъблинската процедура (чл. 84, ал.2 ЗУБ).
 • Компетентен съд: административния съд по настоящия адрес от регистрационната карта на кандидата (чл.84, ал.2 ЗУБ). Тази разпоредба на специалния закон съответства на общите правила за определяне на местна подсъдност в административния процес (чл.133 и сл. АПК).
 • Особености: съдопроизводството по обжалване на решение в ускорена процедура е едноистанционно като жалбата има суспензивен ефект (чл.85, ал.4 вр. чл.84, ал.4 ЗУБ).
 • Разглеждане: административният съд разглежда жалбата в открито заседание с призоваване на страните и се произнася с решение в срок до 1 месец от образуването на делото. В тези случаи страните трябва да бъдат призовани най-късно три дни преди заседанието.
 • Последици при отмяна: когато съдът отмени обжалваното решение и върне делото със задължителни указания за ново решаване по ускорена процедура в производство по общия ред, интервюиращият орган постановява ново решение в срок до 10 работни дни от получаването на съдебното решение. Ако няма изрични указания на съда за разглеждане на молбата в ускорена процедура, тя се разглежда в производство по общия ред, както и ако са дадени изрични указания на съда в този смисъл поради липса на предпоставките за явна неоснователност (чл.85, ал.2 вр. чл.90, ал.2 ЗУБ).