3.3.3. Възобновяване на производството

Съгласно закона спряното производство се възобновява, когато кандидатът представи доказателства, че е имал обективни причини за промяна на адреса или обективни пречки за неявяване или несъдействие на длъжностните лица (чл.77, ал.2 ЗУБ).

Прекратеното производство се възобновява от председателя на ДАБ, когато прекратяването е било постановено след изтичане на 3 месеца от спирането на производството поради неявяване на кандидата, ако:

  • преди изтичането на 6 месеца от прекратяването кандидатът се яви и посочи обективни причини за промяна на адреса или обективни пречки за неявяване или несъдействие на длъжностните лица (чл.77, ал.4 ЗУБ вр. чл.28 ал.3 Процедурна директива 2013/32/ЕС).

  • кандидатът е приет обратно в България от друтга държава-членка по правилата и процедурата на Регламента Дъблин. В тези случаи молбата на върнатия кандидат задължително се поставя за разглеждане по същество(чл.77, ал.4 ЗУБ вр.чл.18, ал.2 от Дъблински Регламент (ЕС) №604/2013). Производството може да бъде възобновено на това основание само веднъж. Ако след възобновяването на производството на това основание кандидатът избяга отново преди да бъде постановено решение по същество по молбата му за закрила, ако той бъде върнат отново по дъблинска процедура от друга държава-членка, производството му няма да бъде възобновено и ще се наложи да подаде последваща молба с всички ограничения и негативни последици от това (чл.77, ал.4 ЗУБ).