3.4.4. Отнемане и прекратяване на статут

По реда, условията и при доказателствените средства на производството по общия ред се провеждат и производствата, с които се взема решение за отнемане или прекратяване на вече предоставен статут.

  • Основания: такива производства се провеждват, когато:

  • отнемане на статут – установят се нови данни за наличието на изключващи клаузи, поради които получилият закрила не заслужава да се ползва от нея.

  • прекратяване на статут – установят се нови данни за наличието на прекратителни клаузи, поради които получилият закрила вече не се нуждае от нея.

  • Служебен почин: интервюиращият орган прави предложение за отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила при наличие на нови данни. Производството за отнемане или прекратяване на международна закрила се образува с решение на председателя на ДАБ, а получилият закрилата се уведомява с писмо с обратна разписка за образуването на производството и причините за това, както и за датата и мястото за провеждане на интервю, по време на което може да изложи възраженията си срещу отнемането или прекратяването на международната закрила. В срок от 3 месеца от образуване на производството председателят на ДАБ взема решение, с което отнема или прекратява международната закрила. Когато новите данни, даващи основание за отнемане или прекратяване на международната закрила, съдържат сериозни основания да се предполага, че получилият закрила е бил съпричастен или е съпричастен към тероризъм, срокът за вземане на решението е до 1 месец от образуване на производството. Това решение може да бъде взето и без възраженията на получилия закрила, когато те не са направени по зависещи от него причини. Когато не се намери основание за отнемане или прекратяване на международната закрила, производството се прекратява (чл.78 ЗУБ).

  • Инициатива на получилия статут: Производството за отнемане или прекратяване на международна закрила може да бъде образувано и въз основа на молба на лицето с предоставена международна закрила. В тези случаи председателя на ДАБ следва да се произнесе в решение в срок о 1 месец от подаване на молбата, с което да прекрати или отнеме международната закрила (чл.79 ЗУБ). Макар хипотетично са възможни и двата варианта, на практика по молба на заинтересованото лице са провеждани единствено производства за прекратяване на предоставен статут, но не и за отнемането му, доколкото лицата нямат задължение, нито мотив да се самоинкриминират като субекти на изключваща клауза.