3.5.3. Обжалване на явна неоснователност

  • Ускорена процедура: решението, с което молбата се определя като явно неоснователна, след като вече е било установено, че не отговаря на никое от основанията за предоставяне на някой от двата  вида статут на международна закрила (чл.13, ал.1 ЗУБ).
  • Административен орган: интервюиращ орган (чл.70, ал.1 ЗУБ).
  • Основание за обжалване: изрично уредено в чл.84, ал.2 ЗУБ.
  • Срок: жалбата следва да бъде подадена в 7-дневен срок от връчването на решението по ускорената процедура (чл. 84, ал.2 ЗУБ).
  • Компетентен съд: административният съд по настоящия адрес от регистрационната карта на кандидата (чл.84, ал.2 ЗУБ).
  • Особености: съдопроизводството по обжалване в ускорена процедура е едноистанционно като жалбата има суспензивен ефект (чл.85, ал.4 и чл.84, ал.4 ЗУБ).
  • Разглеждане: административният съд разглежда жалбата в открито заседание с призоваване на страните и се произнася с решение в срок до 1 месец от образуването на делото. В тези случаи страните трябва да бъдат призовани най-късно три дни преди заседанието.
  • Последици при отмяна: когато съдът отмени обжалваното решение и върне делото със задължителни указания за ново решаване по ускорена процедура в производство по общия ред, интервюиращият орган постановява ново решение в срок до 10 работни дни от получаването на съдебното решение. Ако няма изрични указания на съда за разглеждане на молбата в ускорена процедура, тя се разглежда в производство по общия ред, както и ако са дадени изрични указания на съда в този смисъл поради липса на предпоставките за явна неоснователност (чл.85, ал.2 вр. чл.90, ал.2 ЗУБ).