3.5.4. Обжалване на решение по същество

 • Отказ на статут: решението, с което председателя на ДАБ отказва да предостави и двете форми на международна закрила – статут на бежанец и хуманитарен статут, се издава в писмен вид и следва да съдържа подробни мотиви с изложени фактическите и правните основания за отказа. Задължително е да има произнасяне освен по всички относими факти, декларации или документи, заявени и свързани с личното положение на молителя, но така също и по три допълнителни и специфични за бежанското производство въпроси, а именно – ситуацията в държавата по произход, възможността да се ползва закрилата на друга държава, чието гражданство кандидадът би могъл да придобие, както и дали той е упражнявал дейности, чиято единствена цел е да получи международна закрила (чл.75, ал.2 ЗУБ).
 • Административен орган: председател на ДАБ (чл.75, ал.1 ЗУБ).
 • Основание за обжалване: изрично уредено в чл.87 ЗУБ.
 • Срок: жалбата следва да бъде подадена в 14-дневен срок от връчването на решението за отказ на статут (чл. 87 ЗУБ).
 • Компетентен съд: на 1 инстанция - административният съд по настоящия адрес от регистрационната карта на кандидата, определен по реда на АПК (чл.87 ЗУБ вр. чл.133 АПК). Касационна инстанция е Върховния административен съд на РБ.
 • Особености: съдопроизводството по обжалване на отказ за предоставяне на статут е двуинстанционно като жалбата има суспензивен ефект (чл.90, ал.3 и чл.88, ал.1 ЗУБ).
 • Разглеждане: в 3-дневен срок от получаването на жалбата председателят на ДАБ изпраща жалбата и личното дело на съда. Първоинстанционният административен съд разглежда жалбата в срок до 1 месец в открито заседание с призоваване на страните. Решението на съда подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд. За неуредените в ЗУБ процесуални въпроси се прилагат разпоредбите на АПК и ГПК (чл.89 - 91 ЗУБ).
 • Последици при отмяна: когато съдът отмени обжалваното решение и върне личното дело със задължителни указания за ново решаване, председателят на ДАБ е длъжен да вземе ново решение в срок 14 дни при спазване на указанията на съда (чл.90, ал.2 ЗУБ).
 • Отнемане и прекратяване на предоставен статут: решението, с което председателя на ДАБ отнема предоставената форма на международна закрила – статут на бежанец или хуманитарен статут (чл.78, ал.2 ЗУБ).
 • Административен орган: председател на ДАБ (чл.78, ал.5 ЗУБ).
 • Основание за обжалване: изрично уредено в чл.84, ал.1 ЗУБ.
 • Срок: жалбата следва да бъде подадена в 14-дневен срок от връчването на решението за отказ на статут (чл. 87 ЗУБ).
 • Компетентен съд: на 1 инстанция - административният съд по настоящия адрес от регистрационната карта на кандидата, определен по реда на АПК (чл.87 ЗУБ вр. чл.133 АПК). Касационна инстанция е Върховния административен съд на РБ.
 • Особености: съдопроизводството по обжалване на отказ за предоставяне на статут е двуинстанционно като жалбата има суспензивен ефект (чл.90, ал.3 и чл.88, ал.1 ЗУБ).
 • Разглеждане: в 3-дневен срок от получаването на жалбата председателят на ДАБ изпраща жалбата и личното дело на съда. Първоинстанционният административен съд разглежда жалбата в срок до 1 месец в открито заседание с призоваване на страните. Решението на съда подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд. За неуредените в ЗУБ процесуални въпроси се прилагат разпоредбите на АПК и ГПК (чл.89 - 91 ЗУБ).
 • Последици при отмяна: когато съдът отмени обжалваното решение и върне личното дело със задължителни указания за ново решаване, председателят на ДАБ е длъжен да прекрати производството по отнемане или прекратяване на статут (чл.90, ал.2 вр. чл.78, ал.7 ЗУБ).