ЕТИЧЕН КОДЕКС

Studia Litteraria Serdicensia

Издателската етика и правилата за избягване на злоупотреби на научната поредица „Studia Litteraria Serdicensia“ се придържат към международно признати стандарти и норми на поведение, установени от Комитета за етичност на публикациите (Committee on Publication Ethics – COPE). Публикационната етика си поставя за цел да гарантира легитимността на публикациите, качеството на научните изследвания и спазването на добрите практики за етично поведение на всички етапи от издателския процес. В изданието не се приемат материали, които вече са публикувани в други издания в същия вид или са предложени за публикация другаде. Плагиатството и използването на неверни сведения са недопустими.

Отговорности на редакторите

Редакционната колегия приема и оценява ръкописите единствено въз основа на техните научни, езикови и стилови качества и тяхната академична стойност (оригиналност, актуалност, уместност, яснота) 

Редакционният екип определя съдържанието на съответния тематичен брой и датата на публикуване на одобрените текстове. Негово задължение е да осигури безпристрастен и компетентен процес на анонимно рецензиране, както и да осведоми предварително авторите за професионалните и техническите изисквания на изданието (публикувани на неговия сайт), спрямо които се редактират одобрените от рецензентите текстове. Редакторите запазват анонимността на авторите и рецензентите и спазват конфиденциалност по отношение на ръкописите и не предоставят информация за тях без писменото съгласие на авторите. 

Редакционната колегия се ангажира да избере двама анонимни рецензенти – освен членовете си, независими български и чуждестранни експерти, специалисти в съответната област, за всеки постъпил текст, без да бъде допускан конфликт на интереси между рецензент и автор. Редакторите предават постъпилите ръкописи за рецензиране, предоставят им рецензентски карти за оценка на статиите и информират авторите за рецензентските оценки и препоръки. При евентуални нарушения на професионалния етичен кодекс от страна на авторите редакторите имат правото да отхвърлят съответния текст.

Отговорности на авторите

Авторите декларират, че предоставените на „Studia Litteraria Serdicensia“ ръкописи са техни оригинални научни изследвания, непубликувани и непредложени в същия вид за публикуване в други издания. В случаите, в които се предоставят вече публикувани текстове, откъси от тях или разширени версии, следва да се посочи предходното издание. При повторно публикуване на статия, издадена в „Studia Litteraria Serdicensia“, или на част от нея, авторът е длъжен да посочи първото издание.

Авторите гарантират автентичността на своите ръкописи, коректното и точно позоваване на използваните източници и са длъжни да спазват указаните правила за цитиране. Измамните или съзнателно неточни твърдения се разглеждат като неетично поведение и са неприемливи. 

Авторите изготвят научните си изследвания в съответствие с техническите и редакционните изисквания за оформяне на ръкописите, възприети от редакционния съвет. Авторите носят отговорност за научната стойност на концепцията и интерпретацията на данни. 

Авторите са длъжни да съдействат адекватно и да отговарят своевременно на въпросите на редакторите, както и да им предоставят необходимите разяснения по текстовете си. Желателно е авторите да се съобразят с препоръките на рецензентите, доколкото те не противоречат сериозно на собствените им идеи и тези. (Но в случай на отказ редакторите си запазват правото да отхвърлят предложения ръкопис.) Авторите имат задължението да спазват изискванията на изданието за поверителност на отношенията, анонимност на текстовете и анонимност на рецензентите.

Отговорности на рецензентите

Всички депозирани ръкописи се разглеждат като поверителни документи с авторски права и се възлагат за двойно анонимно рецензиране. Рецензентите се избират с оглед на тяхната компетентност в областта на конкретните статии, като се избягва конфликт на интереси с авторите. Рецензентите следва да бъдат предварително информирани от редакционната колегия за професионалните и формалните изисквания на изданието.

Рецензентите следва да получат еднотипни рецензентски карти, в които да отразят оценката си за статиите. Рецензентите се задължават да оценят обективно с ясно формулирани изводи и аргументи научната стойност на постъпилите материали и да отбележат евентуални техни недостатъци с цел да подпомогнат авторите при подобряване на ръкописите им. Рецензентите се ангажират да уведомяват редакторите при установяване на плагиатство или на припокриване на текста с други известни на тях публикации. Рецензентът уведомява главния редактор, когато се отказва от рецензиране на предложения ръкопис в случаите, в които не се чувства достатъчно квалифициран поради невъзможност да изготви рецензията в срок или поради конфликт на интереси.