3.2.1 ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ

Законът изисква един човек да е бил изложен на опасност от тежки посегателства в собствената си държава, за да има право да поиска и да получи закрила чрез хуманитарен статут.

Тежки посегателства има при заплаха от следните действия:

  • смъртно наказание или екзекуция;
  • изтезание
  • нечовешко или унизително отношение или наказание;
  • тежки и лични заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на международен или вътрешен въоръжен конфликт.

Тежките посегателства могат бъдат извършени от действието (или бездействието) на държавата чрез нейните органи и институции. Освен това обаче, тежките посегателства може да се извършват и от недържавна организация, на която държавата не може или пък не желае ефективно да се противопостави. Например, заплахата или посегателството може да е извършено от терористична или военна групировка, на която държавните органи, армия, полиция или съд не могат да окажат ефективна съпротива, за да преустановят нейните заплахи и посегателства срещу живота и сигурността на цивилните граждани.

Реалната опасност от тежки посегателства може да възникне заради събития, настъпили след като чужденецът е напуснал държавата си по произход. Възможно е да възникне реална опасност от тежки посегателства и заради дейност, извършена от кандидата за закрила след отпътуването му от държавата му по произход, освен ако дейността не е била извършена от него единствено с цел да се получи закрила в другата държава.

Приема се, че няма реална опасност от тежки посегателства, когато държавен орган или организация, която контролира държавата или значителна част от нейната територия, вземе мерки срещу посегателствата и чужденецът има достъп до тази закрила.

Въпреки наличието на тежки посегателства възможно е и да не се предостави хуманитарен статут, ако в една част на държавата по произход не съществува заплаха от такива посегателства срещу живота или сигурността на цивилните граждани. Необходимо е обаче кандидатът за закрила да е имал безпрепятствен достъп до тази сигурна част на държавата и обстановката там да е трайна, а не временна.