4.7.4 ОТТЕГЛЯНЕ НА МОЛБАТА ЗА ЗАКРИЛА

Процедурата може да бъде прекратена и по молба на самия кандидат за закрила.

Молбата трябва да бъде в писмена форма, но може и да бъде заявена устно пред интервюиста или друг служител на Агенцията, който трябва да я запише. Кандидатът за закрила, който се отказва от процедурата си, трябва да посочи в молбата точните си имена, адрес, своя личен номер на чужденец (ЛНЧ) и причините да иска прекратяване на процедурата си.

Процедурата се прекратява с решение, което влиза в сила 14 дни след като е връчено на кандидата срещу подпис. След влизане в сила на това решение Агенцията издава на кандидата удостоверение, което да му послужи пред имиграционната полиция за доброволно връщане в държавата му на произход. За повече информация по този въпрос – виж “Доброволно връщане”.