4.7.5. МЕРКИ ПО ВЪДВОРЯВАНЕ В ЗАТВОРЕН БЕЖАНСКИ ЦЕНТЪР ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Законът след реформата през 2016г. допуска задържането на чужденците, търсещи убежище и закрила по време на провеждане на бежанското производство.

Задържането в бежански център от затворен тип обаче е допустимо единствено с цел да се осигури своевременно разглеждане на молбата за международна закрила или участието на чужденеца, търсещ такава закрила.

Преди да се пристъпи към задържане, и в случай че се прецени за целесъобразно, може да се разпореди задължително явяване на чужденеца на всеки две седмици по време на производството пред длъжностно лице от Агенцията. Само, когато се прецени че тази мярка не може да бъде приложена ефективно Агенцията за бежанци може да се разпореди настаняване по време на производството на чужденец, търсещ закрила в център от затворен тип – временно и за възможно най-кратък срок, ако се налага:

  • да се установи или провери неговата самоличност или националност;
  • да се установяват фактите и обстоятелствата, на които се основава молбата за международна закрила, когато това не може да се извърши по друг начин и има опасност чужденецът да се укрие;
  • защита на националната сигурност или обществения ред;
  • провеждане на дъблинска процедура и прехвърляне на чужденеца в компетентната друга държава, когато е налице сериозна опасност чужденецът да се укрие.

Задържането се извършва чрез настаняване в бежански център от затворен тип. Тези центрове са различни от полицейските центрове за задържане на незаконни чужденци към Дирекция „Миграция“ на МВР в Бусманци и Любимец. Това е така, доколкото задържането в пполицейски център е на основание незаконно пребиваване и осигуряване на действия по връщане чрез депортиране до държавата на произход или реадмисия към съседна държава. Такива действия обаче не могат да бъде извършвани спрямо чужденци, които търсат убежище и закрила, освен ако не се отнася за кандидати, подали последваща молба

Решението за задържане в бежански център от затворен тип трябва да бъде мотивирано и направено след след преценка за евентуалната принадлежност на чужденеца към уязвима група. Решението се взема от председателя на Държавната агенция за бежанците или оправомощено от него длъжностно лице. То може да бъде обжалвано пред съд в 14-дневен срок от връчването му на чужденеца, който се настанява в център от затворен тип. За повече информация по този въпрос – виж “Обжалване пред съд”.

Директорът на центъра от затворен тип, трябва да извършва ежемесечни проверки за продължаващото наличие на основанията за настаняване спрямо всеки чужденец, търсещ закрила, който се намира в затворения център. Тази проверка се докладва на председателя на Държавната агенция за бежанците или на оправомощеното от него длъжностно лице, което отговаря за тези въпроси. Спрямо чужденци от уязвима група, които са настанени в център от затворен тип, се осъществява наблюдение и при необходимост се осигурява подходяща помощ с оглед тяхното особено положение. При установяване на нови данни и обстоятелства чрез ежемесечните проверки или по искане на самия настанен чужденец, решението за настаняване в център от затворен тип може да бъде преразгледано и чужденецът да бъде освободен или освобождаването да бъде отказано. Неприключването на производството в предвидения по този закон срок не по вина на чужденеца, търсещ закрила, не може да бъде основание за продължаване на настаняването в център от затворен тип. Решението за преразглеждане на настаняването също може да бъде обжалвано. За повече информация по този въпрос – виж “Обжалване пред съд”.

Ако по административен или съдебен ред се установи, че настаняването в център от затворен тип е незаконосъобразно, чужденецът се освобождава незабавно.

Търсещите закрила, настанени в центрове от затворен тип имат право на достъп до открити пространства; посещения от членове на техните семейства; зачитане неприкосновеността на личния им живот; срещи с лица, осигуряващи правна помощ и представителство, представители на юридически лица с нестопанска цел и на международни организации; информация за правилника за вътрешния ред на съответния център, както и за техните права и задължения, която трябва да бъде предоставена на разбираем за тях език.

Непридружените деца, търсещи убежище и закрила, не могат да бъдат настанявани в центрове от затворен тип.

Придружените деца могат да бъдат задържани заедно с родителите или придружителите си, но само като крайна мярка и с оглед запазване целостта на семейството им, или за осигуряване тяхната защита и сигурност. Тяхното задържане следва да е за възможно най-кратък срок и в подходящи за тях места. По време на тяхното задържане в бежански център от затворен тип Агенцията за бежанци трябва да им осигури достъп до образование и възможност да се занимават с дейности в свободното си време, включително с игри и с развлекателни дейности, подходящи за възрастта им.