4.8.1 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ

Когато решението е положително чужденецът, който кандидатства в България за закрила получава право да пребивава на територията на страната и да ползва нейната държавна закрила вместо тази на своята държава по произход. Затова първото действие, което кандидатът, получил статут, трябва да предприеме е действия по снабдяване с български документи за самоличност. За повече информация по този въпрос – виж “Документи”.

При предоставен статут на бежанец чужденецът придобива правата и задълженията на български гражданин. За повече информация относно правата на признатите бежанци – виж “Права при предоставен статут на бежанец”.

При предоставен хуманитарен статут чужденецът придобива правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в България. За повече информация относно правата на чужденците с хуманитарен статут – виж “Права при предоставен хуманитарен статут”.

Чужденците с предоставен бежански или хуманитарен статут, които живеят в бежански център (лагер) имат право да останат да живеят в лагера до 6 месеца след получаване на решението за статута. Това трябва да бъде направено с писмена молба до директора на бежанския център (лагер). Директорът издава решение – ако то е отрицателно, решението може да бъде обжалвано пред съда. За повече информация по този въпрос – виж “Обжалване пред съд “.

Възможно е обаче, предоставеният статут да бъде прекратен или отнет, ако възникнат някои нови обстоятелства или ако се установят факти за чужденеца с предоставен статут, които не са били известни на Агенцията за бежанците, когато е предоставила статута. В този случай кандидатът има право да подаде жалба срещу решението за прекратяване или отнемане на статут, ако не е съгласен с него. За повече информация по този въпрос – виж “Обжалване пред съд”.