Елинизмът и създаването на съвременна Гърция

Как да бъдеш грък чрез присвояване на историческото време, езиковата идентичност и пространствения символизъм1

Събуждам се с мраморна глава в ръцете си,
която изтощава коленете ми и не знам къде да я поставя.
Тя потъваше в сън, когато аз вече се пробуждах.
Нашите животи се обединиха и ще бъде трудно да ги разделим.
Георгиос Сеферис, Митична история

Мит срещу мит: нацията като етническо наслагване

Въведение

Основна тема на енциклопедичните изследвания на Антъни Смит е връзката между предмодерните етнически общества (ethnie) и модерните нации; 1. В класическия си текст Етническите корени на нациите ( 1986 ) и последвалите трудове той атакува наложеното модерно твърдение, което разглежда нациите като принципно нови политически образувания, създадени от идеологията на национализма.

Исторически кризи и митове на националната идентичност: няколко илюстрации от българската литература на xx в.

Подобно на древните племена, всеки народ, всяка нация създават свои митове, свързани с общата им идентичност, определящи тяхното място във времето и пространството и придаващи им легитимност, крайно необходима в период на криза; тези митове отчасти се подхранват от официалната историческа наука и намират обилна илюстрация в литературата.

Социология на емоциите: Основни теоретични подходи

Социологията на емоциите като подобласт е най-много на 35 години. Всъщност, изключително изненадващо е, че тези централни динамики в човешкото поведение, интеракцията и социалната организация не са били основна тема в мисията на социологията от началото на научната дисциплина.

Исторически изследвания на Аз-а и емоциите

Настоящата статия прави преглед на историческите изследвания на Аз-а и емоциите в европейската и северноамериканската история от XV век насам. Целта е не толкова да се разгледат резултатите от изследванията, колкото да се проучат променящите се рамки, в които те изглеждат важни, да се разбере защо точно „емоциите“ са се превърнали във важна тема от 80-те години на XX век насам и да се изяснят методологическите изводи от тази работа. Статията проучва, между другото, зараждащата се картина на историята на емоциите.

Емоции, идентичност, литература и национална митология: многопосочност на връзките

Емоциите са ключово понятие в психологията и, подобно на всички важни термини, са дефинирани от различни гледни точки и по различни начини. Според едно работно определение, което, струва ми се, отговаря на

разглежданата тук проблематика, емоция е понятие, изразяващо психологичното състояние на индивида, повлияно от различни субекти и обстоятелства.

Емоциите във възрожденската поезия: експлицитна и имплицитна публичност

Като психологически състояния, имащи и своите соматични прояви, емоциите са свързани с непосредствените усещания за удоволствие (радост, еуфория, възторженост) и неудоволствие (страх, тревога, срам, гняв). От една страна, те могат да бъдат ситуативни, инспирирани като реакции спрямо външни обекти и обстоятелства.

Гняв и радост около един политически принцип, или как българите преживяваха установяването на ранните им държавни граници

Българското възраждане е едно от многото национални движения в Европа през XIX век. Националисти се стремят - според Гелнеровата дефиниция на национализма - да осъществят политическия принцип нацията и държавата да съвпадат. Национализъм като емоция, продължава Гелнер, е гневът, който изпитват националисти при нарушението на този принцип, или пък радостта, която изпитват при осъществяването му.1

Преводът като огледало на отношението спрямо националната идентичност и другостта в България и Франция

Изключително интересно е да се проследи как преводът отразява като огледало отношението към националната идентичност и другостта в България и Франция - две държави, едната православна, другата католическа, едната в източната част на Европа, другата в западната й част, които се изграждат основавайки се на гръцката традиция за първата, на латинската за втората, и които се сдобиват с литературен език горе-долу по едно и също време, т.е.